แบบฟอร์มต่างๆ

แบบรายงานสรุป รายละเอียด

แบบรายงานจัดหาฯ โครงการไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท  ตัวอย่าง 1 รายละเอียด ตัวอย่าง2 รายละเอียด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
การปรับปรุงแบบรายงานฯ
กำหนดให้ใช้แบบรายงานที่ปรับปรุงนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่     download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่

 
 กำหนดประชุม 
      คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. 
      ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
      วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รอการยืนยัน 
      ห้องประชุม ชั้น ๓
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ 
      แผนที่ ศสส.สป.   

 กำหนดประชุม 
      คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. 
      ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
     วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รอการยืนยัน 
       ห้องประชุม  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
      ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ