แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียด  แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียด