การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        * หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/018373 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

           - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

           - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

           - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

           - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

        *  เอกสารการนำเสนอ VCS ตัวชี้วัดที่ 4.2 วันที่ 9 ตุลาคม 2560

        *  เอกสารการนำเสนอ VCS ประหยัดพลังงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2560

        *  หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/016228 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

             - สิงที่ส่งมาด้วย 1

             - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

             - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

             - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

             - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5