หนังสือเวียนการตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร

เอกสารเผยแพร่กรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร  รายละเอียด

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร (ฉบับปรับปรุงใหม่) รายละเอียด

การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำข้อตกลง/เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพ่อวางแผน

การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

เผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด