สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร

โครงการ OTOP ชุมพรสู่สากล ด้วยการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing : E-Marketing) เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

 

๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม
http://cddlamae.in.th

๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน
http://cddlangsuann.in.th

๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร
http://muangchumphon.webiz.co.th

๔. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะโต๊ะ
http://cddphato.webiz.co.th

๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว
http://cddprathu.webiz.co.th

๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี
http://cddsawi.webiz.co.th

๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ
http://cddthasea.in.th

๘. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก
http://cddthungtako.in.th