การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด

การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัดชุมพร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลการบริหารราชการทั่วไปของจังหวัด

ส่วนที่ 2 ปริมาณงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของจังหวัด

ส่วนที่ 3 ปริมาณงานด้านกิจการพิเศษของจังหวัด

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่นในจังหวัด

ส่วนที่ 5 ปริมาณงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/006464 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4