ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

GPP 2555

 

รายละเอียด

 

 

 
การประชุมพิจารณาผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวล (GPP)
แบบ Bottomup ปี ๒๕๕๔ และประมาณการปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖