รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

 
รายงานภาวะเศรษฐกิจปี 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนมกราคม 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนมีนาคม 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนเมษายน 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนพฤษภาคม 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนมิถุนายน 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนกรกฎาคม 2556

รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนสิงหาคม 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนกันยายน 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนตุลาคม 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนพฤศจิกายน 2556
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนธันวาคม 2556
   
รายงานภาวะเศรษฐกิจปี 2557  
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนมกราคม 2557
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนมีนาคม 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนเมษายน 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนพฤษภาคม 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนมิถุนายน 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนกรกฎาคม 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนสิงหาคม 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนกันยายน 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนตุลาคม 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนพฤศจิกายน 2557
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร เดือนธันวาคม 2557