ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

ปี 2560 

หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ0017.5/90 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

   - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ0017.5/2521 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรือง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ปี 2561

* หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/668 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

* หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/3355 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2561


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

* หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/ว 1899 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

* หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/2934 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2562