Chumphon Governor

 

ชื่อ-สกุล : นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
อายุราชการ 34 ปี (รับราชการตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2527)

ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาอบรม/ดูงาน : - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 46 พ.ศ. 2543
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 พ.ศ. 2550
- หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558
- หลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง พ.ศ. 2561

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ : 1) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบางเสาธง พ.ศ. 2545
2) นายอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2547
3) นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2552
4) นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2554
5) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง พ.ศ. 2557
6) รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2558
7) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559
8) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560
9) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561