ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา

 - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

 - ปริญญาโท (เกียรตินิยมดี) ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

การศึกษาอบรม/ดูงาน

 - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 75 พ.ศ. 2527

 - หลักสูตรนายอำเภอ  รุ่นที่ 47 พ.ศ. 2543

 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2553 (ได้รับรางวัลเรียนดี

   ของหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 54  และมีผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

   ร้อยละ 86.17 )

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 1. ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9  พ.ค.  2554 - 9 ต.ค. 2559

 2. ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 10  ต.ค.  2559 - 30  ก.ย.  2560

 3. ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  1  ต.ค.  2560 - 9  ส.ค.  2563

 4. ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  10  ส.ค.  2563 - 30  กันยายน  2563

 5. ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  1  ต.ค. 2563 - จนถึงปัจจุบัน

 ช่องทางการติดต่อ

   หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

   ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร    

 

 เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

   077-504-009
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5  ธ.ค. 2554

 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  5  ธ.ค. 2557