Chumphon Governor


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)
1 พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) พ.ศ. 2439 (ร.ศ.115)  
2 หลวงสวัสดิ์บุรีรมย์ พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2441
3 พระเพชรกำแหงสงคราม (มะลิ) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2448
4 พระยาสุราฤทธิ์ภักดี 1 เมษายน 2449 30 มิถุนายน 2451
5 พระยาสำเริงนฤปการ 1 มกราคม 2451 30 มิถุนายน 2452
6 พระยาวิเศษชัยชาญ 1 มกราคม 2452 30 มิถุนายน 2455
7 พระยาราชพินิจจัย (ชุม โอสถานนท์) 1 เมษายน 2456 30 ตุลาคม 2458
8 พระเทพราชธานี 1 เมษายน 2458 30 มีนาคม 2459
9 พระชุมพรบุรีศรีสมุทร์เขต (บัว) 1 เมษายน 2460 30 กันยายน 2464
10 พระยาพิพิธลำพลวิมลภักดี 31 ตุลาคม 2464 31 มกราคม 2471
11 พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี 1 พฤษภาคม 2471 31 มกราคม 2473
12 พระระนองธานี 1 มิถุนายน 2473 31 พฤศจิกายน 2476
13 พระราชญาติรักษา 30 มีนาคม 2475 พฤศจิกายน 2476
14 พระยาอมรฤทธิ์ธำรง 1 มีนาคม 2476 9 กันยายน 2478
15 น.ท. หลวงสุนาวินวิวัฒน์ 1 ธันวาคม 2478 1 เมษายน 2481
16 หลวงจรูญประสาสน์ (จรูญ คชภูมิ) 1 พฤษภาคม 2481 31 ธันวาคม 2485
17 ขุนบริรักษ์บทวสัญช์ (ชุ่ม) 1 มกราคม 2486 31 ตุลาคม 2486
18 นายวิเศษ สรรค์ประศาสน์ 1 พฤศจิกายน 2486 30 มีนาคม 2487
19 นายเกษม อุทยานิน 3 กรกฎาคม 2487 31 กรกฎาคม 2487
20 นายเนื่อง ปาณิกบุตร 1 มกราคม 2488 30 มิถุนายน 2488
21 นายชอบ ชัยประภา 1 กรกฎาคม 2488 20 มิถุนายน 2489
22 พระนิกรบดี 12 กันยายน 2489 15 มกราคม 2490
23 นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์ 18 มกราคม 2490 2 ธันวาคม 2492
24 ขุนรัตนวรพงศ์ 7 ธันวาคม 2492 17 กรกฎาคม 2493
25 นายแสวง ทับทอง 21 กรกฎาคม 2495 17 กรกฎาคม 2500
26 นายส่ง มีมุทา 12 กรกฎาคม 2500 30 กันยายน 2511
27 นายประพัฒน์ บุญช่วย 1 ตุลาคม 2511 30 กันยายน 2514
28 นายชวน พรพงศ์ 1 ตุลาคม 2514 30 กันยายน 2515
29 นายลิขิต รัตนสังข์ 1 ตุลาคม 2515 30 กันยายน 2516
30 นายประชุม บุญประคอง 1 ตุลาคม 2516 12 กุมภาพันธ์ 2518
31 น.อ. จำลอง ประเสริฐยิ่ง ร.น. 13 กุมภาพันธ์ 2518 30 กันยายน 2519
32 นายอรุณ รุจิกัณหะ 1 ตุลาคม 2519 31 มกราคม 2522
33 นายบุญนาค สายสว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2522 30 กันยายน 2523
34 นายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ 1 ตุลาคม 2523 24 เมษายน 2524
35 นายพจน์ อินทวิเชียร 1 มิถุนายน 2524 30 กันยายน 2529
36 ร.ต. เบญจกุล มะกะระธัช 1 ตุลาคม 2529 30 กันยายน 2531
37 นายปัญญา ฤกษ์อุไร 1 ตุลาคม 2531 30 กันยายน 2532
38 นายสุชาญ พงษ์เหนือ 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2533
39 นายกนก ยะสารวรรณ 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2534
40 นายปริญญา นาคฉัตรีย์ 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2535
41 นายประยูร พรหมพันธ์ 1 ตุลาคม 2535 30 กันยายน 2537
42 นายประพัฒนพงษ์ บำเพ็ญสิทธ์ 1 ตุลาคม 2537 30 กันยายน 2539
43 นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์ 1 ตุลาคม 2539 19 ตุลาคม 2540
44 นายสุรพล กาญจนจิตรา 20 ตุลาคม 2540 30 กันยายน 2542
45 นายศักดิ์ เตชาชาญ 1 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2543
46 ม.ล.ประทีป จรูญโรจน์ 2 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2545
47 นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล 1 ตุลาคม 2545 30 กันยายน 2547
48 นายอานนท์ มนัสวานิช 1 ตุลาคม 2547 30 กันยายน 2548
49 นายพินัย อนันตพงศ์ 1 ตุลาคม 2548 13 พฤษภาคม 2550
50 นายสุวัฒน์ ตันประวัติ 14 พฤษภาคม 2550 30 กันยายน 2550
51 นายมานิต วัฒนเสน 1 ตุลาคม 2550 19 ตุลาคม 2551
52 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 20 ตุลาคม 2551 9 มิถุนายน 2553
53 นายพินิจ เจริญพานิช 6 ตุลาคม 2553 30 ตุลาคม 2555
54 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ตุลาคม 2555 กันยายน 2557
55 นายวงศศิริ พรหมชนะ 3 พฤศจิกายน 2557 2 ตุลาคม 2558
56 นายสมดี คชายั่งยืน 3 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2559
57 นายณรงค์ พลละเอียด 1 ตุลาคม 2559 1 พฤษภาคม 2561
58 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์