หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

3. การพัฒนาบุคลากร

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 1 ตุลาคม 2565