ITA

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA)

                                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 - EB 1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

   ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.

 - EB 1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

   1.

 - EB 3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   1.

 - EB 3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

    อย่างเป็นระบบ

   1.

 - EB 4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   1.

 - EB 4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

    ปฏิบัติราชการประจำปี

   1.

 - EB 6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   1. 

 - EB 12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   1.

 - EB 12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ

   ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

   1.

    

 

                            ----------------------------------------------------------------------

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/1850 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

    เรื่อง ขอแก้ไขวันในการส่งผลการดำเนินการ 

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/1718 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

    เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนทำการพิมพ์ออก)

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/019833 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

     เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 (กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนทำการพิมพ์ออก)

  - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด