ITA

  

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/1850 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

    เรื่อง ขอแก้ไขวันในการส่งผลการดำเนินการ 

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/1718 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

    เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนทำการพิมพ์ออก)

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/019833 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

     เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 (กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนทำการพิมพ์ออก)

  - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด