ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

                                 
         

              ด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โดยมีคำถาม 4 ข้อเพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประกอบด้วย

              1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

              2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร

              3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวดดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ เช่นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้นถูกต้องหรือไม่

              4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาศเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้แล้วใครจะแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

 *******************************************************************              ******************************************************************************************* 

ช่องทางในการร้องทุกข์ - ร้องเรียน มีดังนี้

  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206                       (e-mail address : moi0219@moi.go.th)
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 1567 (24 ชั่วโมง)
  • ติดต่อทางโทรสาร หมายเลข (02) 222-6838
  • ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดhttp://www.chumphon.go.th/petition/web/
  • ศุนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร http://164.115.22.61/infostat86/
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร หมายเลข(077) 630944 ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์
  • ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย http://www.damrongdhama.moi.go.th/
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th/th/index.php/member 
  • รวมคู่มือตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ของหน่วยงานในจังหวัดชุมพร รายละเอียด                                  

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน

 ข่าวสารทั่วไป

  

 

   ผลการดำเนินงานประจำเดือน

เดือนกันยายน 2560 รายละเอียดSmile  เดือนสิงหาคม 2560 รายละเอียดSmile  เดือนกรกฎาคม 2560 รายละเอียด Smile    เดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียด Smile  เดือนเมษายน 2560 รายละเอียดSmile

เดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดSmile เดือนกุุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียด Smile     

ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

เดือนตุลาคม 2560 

 (1)Smile (2)

เดือนกันยายน 2560

 (1)Smile (2)Smile (3)Smile (4)Smile

เดือนสิงหาคม 2560

(1)Smile (2)Smile  (3)Smile (4)Smile (5)Smile

เดือนกรกฎาคม 2560

 (1)Smile (2)Smile (3)Smile (4)Smile

เดือนมิถุนายน 2560  

 (1)Smile (2) Smile (3)Smile (4)Smile             

เดือนพฤษภาคม 2560

(1)Smile (2)Smile (3) Smile (4) Smile (5)  Smile                  

เดือนเมษายน 2560

เดือนมีนาคม 2560
(1)Smile (2)Smile (3)Smile (4)Smile (5)Smile         

ตลาดประชารัฐ

รายละเอียดSmile

ข่าวประจำวัน

เดือนมกราคม 2561

วันที่ 

เดือนพฤษจิกายน 2560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สัมนาโต๊ะข่าว รายละเอียดSmileวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดSmile

เดือนตุลาคม 2560 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 รายละเอียดSmile

เดือนกันยายน 2560

วันที่ 6 กันยายน 2560 รายละเอียดSmile

เดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รายละเเอียด 2. รายละเอียด 3.รายละเอียด 4.รายละเอียด

เดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดSmileวันี่ 4 พฤษภาคม 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดSmileรายละเอียดSmile

เดือนเมษายน 2560 

วันที่ 27 เมษายน 2560 รายละเอียด Smileวันที่ 11 เมษายน 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 10 เมษายน 2560 วันที่ 7 เมษายน 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 5 เมษายน 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 3 เมษายน 2560 รายละเอียดSmileรายละเอียดSmile

เดือนมีนาคม 2560

วันที่ 2  มีนาคม 2560  รายละเอียดSmileวันที่ 3 มีนาคม 2560   รายละเอียดSmile วันที่ 6 มีนาคม 2560    รายละเอียดSmileวันที่ 7 มีนาคม 2560    รายละเอียดSmileวันที่ 8 มีนาคม 2560   รายละเอียดSmileวันที่ 9 มีนาคม 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 17 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 19 มีนาคม 2560 รายละเอียด Smileวันที่ 20 มีนาคม 2560  รายละเอียดSmileวันที่ 21 มีนาคม 2560  รายละเอียดSmile รายละเอียดSmile

วันที่ 23 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 27 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่่ 28 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 30 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmileวันที่ 24 มีนาคม 2560 รายละเอียดSmile