ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

 

                                 
         

     *******************************************************************

คำสั่ง

*คำสั่งแนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เปิดดู หน้า1 เปิดดู หน้า2 เปิดดู หน้า 3 เปิดดู หน้า 4

*แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู หน้า1 เปิดดู หน้า2

*มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู หน้า1 เปิดดู หน้า2

-------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือ การปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

หน้า 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7

มาตราการในการจัดเรื่องร้องเรียนและมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

ช่องทางในการร้องทุกข์ - ร้องเรียน มีดังนี้

  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206                       (e-mail address : moi0219@moi.go.th)
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 1567 (24 ชั่วโมง)
  • ติดต่อทางโทรสาร หมายเลข (02) 222-6838
  • ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดhttp://www.chumphon.go.th/petition/web/
  • ศุนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร http://164.115.22.61/infostat86/
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร หมายเลข(077) 630944 ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์
  • ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย http://www.damrongdhama.moi.go.th/
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th/th/index.php/member 
  • รวมคู่มือตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ของหน่วยงานในจังหวัดชุมพร รายละเอียด                      

สายด่วน โทร..... 1567 (ไม่มีค่าบริการ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส      การกักตุนสินค้า

**พบเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ค้า กักตุนสินค้า สุรา บุหรี่ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น เอาเปรียบประชาชน

แจ้งมาที่ สายด่วน 1567 ฟรี หรือ 077-630944

**ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร

**ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง       อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000                                                                                                                                                                                                   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไทย  เปิดดูเอกสาร  หน้า1 เปิดดูเอกสาร หน้า2

 

ข่าวสารทั่วไป

 

 

  ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์