planchumphon

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน)  รายละเอียด

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)   รายละเอียด แบบฟอร์ม

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี 2562 รายละเอียด

 

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 รายละเอียด

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดบัญชีโครงการงบประมาณกระทรวง กรม (Function)  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562
จำแนกรายกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายละเอียด


บัญชีโครงการงบประมาณกระทรวง กรม (Function)  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563
จำแนกรายกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายละเอียด

ชุมพร 2020 Smart City  รายละเอียด