ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

 

1. สำนักงานจังหวัดชุมพร

2. ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

4. สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

9. สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

10. สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

11. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

12. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

13. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

14. สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร

15. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

16. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

17. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

18. เรือนจำจังหวัดชุมพร

19. เรือนจำอำเภอหลังสวน

20. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

21. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร

22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

23. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

24. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

25. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

26. สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

27. สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

28. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

29. สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

30. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

32. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

33. สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร

34. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร