แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของจังหวัดชุมพร

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  รายละเอียด(PDF)

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) รายละเอียด(PDF)

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียด(PDF)