นโยบายยุทธศาสตร์

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
"ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล"  
 
**********
  
การกำหนดตำแหน่งในการพัฒนาจังหวัด (Positioning)     
             การกำหนดตำแหน่งในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) จังหวัดได้วิเคราะห์ศักยภาพและอุปสรรคในแผนพัฒนาจังหวัดโดยนำเอาข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประกอบกับพิจารณาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ (Area) อำเภอต่างๆ และได้ร่วมกันกำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดชุมพร “การพัฒนาการเกษตร ควบคู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ” และได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย