ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2553
2554
2555
2556
2553-2556
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
-
-
5
5
10
กลยุทธ์ 2.1
การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
60
60
85
95
95
-
-
5.0
10.0
10.0

กลยุทธ์ 2.2
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

2.3.1  ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน
60
60
85
95
95
กลยุทธ์ 2.3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.4.1  ระยะเวลาการพำนักของผู้มาเยี่ยมเยียนในจังหวัดชุมพรที่เพิ่มขึ้น
3 ชม.
3 ชม.
6-24 ชม.
24-48 ชม.
48 ชม.

กลยุทธ์ 2.4
พัฒนาการตลาดและเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดุชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ถ.ไตรรัตน์  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000