ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานเทิดพระเกียรติและงานกาชาดจังหวัดชุมพร
สถานที่จัดงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ระยะเวลา : 19 - 27 ธันวาคม ของทุกปี