Festival/activities calendar

งานเทิดพระเกียรติและงานกาชาดจังหวัดชุมพร
Activities’ location : โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Time period : 19 - 27 ธันวาคม ของทุกปี