Scan QR Code
เพื่อสอบถามข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

รอง ผวจ.1

นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์

รอง ผวจ.2

ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์

ปลัดจังหวัด

นายคมสัน ญาณวัฒนา

หน.สนง.จังหวัด

ข่าวที่น่าสนใจ