สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธืให้ผู้เสียภาษึและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ประจำปีภาษี 25645
15 ก.ค. 2564, 09:32 น.