หน่วยแพทย์ พอ.สว. ชุมพรลงพื้นที่ให้บริการชาวตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
19 ก.ค. 2564, 14:54 น.
               วันนี้(16 ก.ค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร กล่าวราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พร้อมนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดชุมพร) ลงพื้นที่ ศาลาหมู่บ้านห้วยไทร หมู่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เวลา 21.17 นาฬิกา เมื่อพระชนมายุ 94 พรรษา ตลอดพระชนม์ชีพ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข อันเป็นคุณนะประโยชน์ต่อประเทศชาติและพวงชนชาวไทย นานัปการ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ มาโดยตลอด กับพระราชจริยวัตรที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ และดูแลราษฎรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้ยากไร้ และทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งมีพลังของอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัด ทุกอำเภอทุกตำบล ตลอดจนถึงระดับหมู่บ้าน ที่พร้อมจะสนองพระราชดำริ ในการออกหน่วยให้บริการทางด้านสุขภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณกุศลต่างๆ แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดาร และห่างไกล ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี เมื่อพุทธศักราช 2512 พร้อมกันด้วยจัดตั้งสถานีรักษาทางวิทยุ ทรงโปรดให้รักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง และทันตกรรม
โดยจังหวัดชุมพร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาติ ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2512 ในลำดับที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้ เป็นต้น