ผู้ว่าฯชุมพรพาทำบุญวันธรรมสวนะขับเคลื่อนการขจัดความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
16 เม.ย. 2565, 16:07 น.

           วันนี้ 16  เมษายน  2565 เวลา 09.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น, พุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่ามะพลา และที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรม "ผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่ม ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมทางศาสนาสู่จังหวัดชุมพรสุขสงบอย่างยั่งยืน โดยส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชผัก อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปส่งมอบเป็นความช่วยเหลือให้บุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง เพื่อเป็นการทำบุญและช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในพื้นที่ระดับอำเภอได้อย่างทั่วถึงต่อไป