จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เมืองชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19
วันนี้(25 เม.ย. 65) จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งชุมชน สถานที่สำคัญ ในเขตพื้นที่ตัวเมืองชุมพร ในโครงการ เมืองชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดี ด้วยจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการทุกภาคส่วน จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ซึ่งก่อนทำกิจกรรมได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มมอบหมายหน้าที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 27 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาคส่วนต่างๆ รวม 1,375 คน รถน้ำ 59 คัน ได้แยกย้ายตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “10 วัน ชุมพรป่วยโควิด ต่ำ 10 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดี ด้วยจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี ถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป
สำหรับกิจกรรมทำความสะอาด เมืองชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด 10 วันชุมพร ป่วยโควิดต่ำ 10 ของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การรักษาความสะอาด ทั้งพื้นที่และสุขอนามัยส่วนบุคคลตามแนวทาง ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จนปัจจุบันนี้ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้เบาบางลง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้โควิด 19 แพร่ระบาดในเขตชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว พักอาศัย จับจ่าย ใช้สอย ซื้อสินค้า ซึ่งอาจเป็นการนำพาหะเชื้อโรคมาสู่พื้นที่ชุมชนเมืองได้ จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด “เมืองชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19” ในครั้งนี้ โดยการทำความสะอาดถนนท่อระบายน้ำ กำแพง และพ่นฆ่าเชื้อ ไปพร้อมกัน ให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค รวมทั้งเป็นการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดในช่วงฤดูฝน