จังหวัดชุมพรทำ MOU สนับสนุนศูนย์การบริการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G และแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
19 พ.ค. 2565, 18:38 น.
           วันที่  17  พฤษภาคม  2565 จังหวัดชุมพร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุน ส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ศูนย์การบริการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G และแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมบริการ นำโดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8, ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร, นางสาวกฤชสร ทรายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร, รวมลงนามในบันทึกข้อตกดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ศูนย์การบริการต้นแบบ การใช้เทคโนโลยี 5G และแอปพลิเคชัน สำหรับอุตสาหกรรมบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ
           โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน ส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ศูนย์การบริการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G และแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ จังหวัดชุมพร, สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร-ระนอง และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ศูนย์การบริการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G และแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ และขยายผลสำเร็จ ในระดับจังหวัด สู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ