รัฐมนตรีฯ "อนุชา" ลงพื้นที่ชุมพรร่วมกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายหอกระจายข่าว 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
19 พ.ค. 2565, 18:41 น.
           วันที่  18  พฤษภาคม  2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม "รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน" พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทเครือข่ายภาคประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ" โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกต ทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร
           นายอนุชา กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในชุมชน คือการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่จะส่งผลต่อประเทศชาติหลายมิติ การทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ให้คนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อถือ ต้องอาศัยกลไกเครือข่ายในพื้นที่ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและส่งต่อ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนข้อมูลจากภาครัฐสู่ประชาชน และต้องก้าวทันต่อการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ไปอย่างรวดเร็ว การนำเสนอขอให้เป็นไปรูปแบบที่ง่ายๆ ให้ประชาชนเข้าใจ ช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีและความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน รวมถึงผลงานนโยบายต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้มากที่สุดอย่างทั่วถึง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย ภาคประชาสังคม การพัฒนาเครือข่ายหอกระจายข่าว จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายของภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง สื่อบุคคล หอกระจายข่าวในพื้นที่ ช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook หรือ Line ตลอดจนการจัดรายการวิทยุที่สอดแทรกข้อมูลข่าวสารนโยบายของทางภาครัฐ ซึ่งสื่อมวลชนในพื้นที่ ล้วนแต่มีความสำคัญ ทุกเครือข่ายทุกช่องทาง อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญต้องเสนอข่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จ อย่าบิดเบือนข้อมูล สร้างความสับสน สร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม
ด้าน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรม "รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน" สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ซึ่งการให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชนเมือง และกลุ่มเครือข่าย Fan club ร่วมกันขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในภูมิภาค