คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ตรวจสอบคุณสมบัติ ก.ธ.จ. เพื่อการสรรหา

แบบประวัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพิ่มเติม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ