หนังสือเวียนหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร

เอกสารเผยแพร่กรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร  รายละเอียด

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร (ฉบับปรับปรุงใหม่) รายละเอียด

การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำข้อตกลง/เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพ่อวางแผน

การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

เผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด

แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียด

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รายละเอียด

เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

เผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายละเอียด

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด