การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 

 จองคิวทำใบขับขี่ 

 จองคิวทำใบขับขี่   

คู่มือการจองคิวทำใบขับขี่สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบค้นหารูปแปลง

คู่มือระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน          สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร

          ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด

 ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด

       คู่มือการค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด           สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

         ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

       คู่มือการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

      ชำระค่าน้ำประปาในเขตต่างจังหวัด

 ชำระค่าน้ำในเขตต่างจังหวัด

คู่มือการชำระค่าน้ำประปาในเขตต่างจังหวัด        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

      ขอใช้น้ำประปาในเขตต่างจังหวัด

 ขอใช้น้ำประปาในเขตต่างจังหวัด

 คู่มือการขอใช้น้ำประปาในเขตต่างจังหวัด      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

               ขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด

 ขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด

   คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

       ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ ซากสัตว์ในไทย

ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย

คู่มือการขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย         สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

             ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

       คู่มือการขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

      ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

  คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40

 

แบบสำรวจความพ7งพอใจ e-Service