ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ร.ปม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษาอบรม/ดูงาน

 

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 ปี 2560-2561 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ปี 2561-2562 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

 ปี 2562-2563 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

 ปี 2563-2564 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 15  ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป

 ช่องทางการติดต่อ

  

 เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์