การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

- การลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561  

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ จ.ชุมพร 

- ประการศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (link1) (link2)    

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563