ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

 

 

 

สถิติการให้บริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการให้บริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

คำสั่ง

*คำสั่งแนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เปิดดู

*แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู 

*มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู

คู่มือ

*คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เปิดดู

*มาตราการในการจัดเรื่องร้องเรียนและมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ เปิดดู

---------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์

  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206 (e-mail address : moi0219@moi.go.th)
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 1567 (24 ชั่วโมง)
  • ติดต่อทางโทรสาร หมายเลข (02) 222-6838
  • ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดhttp://www.chumphon.go.th/petition/web/
  • ศุนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร http://164.115.22.61/infostat86/
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร หมายเลข(077) 630944 
  • ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย http://www.damrongdhama.moi.go.th/
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th/th/index.php/member 

---------------------------------------------------------------------------------------------

สายด่วน โทร..... 1567 (ไม่มีค่าบริการ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส      การกักตุนสินค้า

**พบเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ค้า กักตุนสินค้า สุรา บุหรี่ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น เอาเปรียบประชาชน

แจ้งมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร สายด่วน 1567 ฟรี หรือ 077-630944                                                               

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไทย  เปิดดูเอกสาร  หน้า1 เปิดดูเอกสาร หน้า2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสารทั่วไป

โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร

"บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2564