Chumphon Provincial Development Plan

 

 


แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน รายละเอียด(PDF)

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี 2562  รายละเอียด(PDF)

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563  รายละเอียด(PDF) ภาพประกอบ  

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564  รายละเอียด(PDF) ภาพประกอบ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2565)  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด(PDF)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด(PDF)

 


 

บัญชีโครงการงบประมาณกระทรวง กรม (Function) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562  รายละเอียด(PDF)

บัญชีโครงการงบประมาณกระทรวง กรม (Function) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563  รายละเอียด(PDF)

บัญชีโครงการงบประมาณกระทรวง กรม (Function) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564  รายละเอียด(PDF)

 ชุมพร 2020 Smart City  รายละเอียด(PDF)