หน่วยงานส่วนกลางในความรับผิดชอบ

นายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร
 • สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
 • ด่านศุลกากรชุมพร
๒ กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
 • สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร
 • สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
 • ด่านกักกันสัตว์ชุมพร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบนชุมพร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่ขึ้นตรง
 • ดครงการชลประทานชุมพร
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ชุมพร
 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกตรกรสาขาชุมพร
 • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14
๓ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๑.๔ ชุมพร
๕ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตชุมพร
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่ขึ้นตรง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 และเขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
 • วิทยาัลยเทคนิคชุมพร
 • วิทยาลัยเก๖รและเทคโนโลยีชุมพร
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
 • วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร
 • วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๖ กระทรวงแรงงาน
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงวัฒนธรรม
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
๘ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
 • สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
๙ กระทรวงคมนาคม
 • ท่าอากาศยานชุมพร
 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร
๑๐ กระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมพร
๑๑ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ชุมพร