หน่วยงานส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบ

นายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานจังหวัดชุมพร (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
๒ กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานชั่งตวงวัดชุมพร
๓ กระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานปศุสีตว์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๕ กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
๘ กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
๙ กระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
๑๐ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
๑๑ กระทรวงวัฒนธรรม  
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๑๒ สำนักงานพระพุทธศาสนา
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร