หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ

นายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานประปาชุมพร
๒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานการเคหะแห่งชาติ (เคหะชุมชนชุมพร)
๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงพลังงาน
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมพร
๕ กระทรวงการคลัง
 • ธนาคารออมสิน จำกัด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์ธุรกิจชุมพร
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชุมพร (หน่วยงานอิสระ)