หน่วยงานส่วนกลางในความรับผิดชอบ

นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน
 • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
๒ กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตอนกลาง
 • หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกแห่ง
 • ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๓(จังหวัดชุมพร)
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกแห่ง
 • ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดชุมพร
 • ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
 • ด่านป่าไม้ปฐมพร
 • ด่านตรวจสัตว์ป่าชุมพร
๔ กระทรวงคมนาคม
 • แขวงทางหลวงชุมพร
 • แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร
๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
 • สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๒ ชุมพร
 • สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์
 • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร
 • หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพร
 • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
๖ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร
 • สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศอ.ปส.จ.ชพ.)
 • เทศบาลเมือง
 • เทศบาลตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
๘ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๔ (ชุมพร)
๙ กระทรวงกลาโหม
 • กอ.รมน.จังหวัดชุมพร
 • สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔
 • สถานีวิทยุ วปถ.๑๕ ชุมพร
๑๐ หน่วยงานอิสระ
 • สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร