หน่วยงานส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบ

นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานจังหวัดชุมพร (กลุ่มงานอำนวยการ และกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร)
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
๒ กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
 • เรือนจำจังหวัดชุมพร
 • เรือนจำอำเภอหลังสวน
๓ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
๕ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม
 • สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
๖ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงกลาโหม

 

 • สำนักงานสัสดีจังหวัดชุมพร