หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ

นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • บริษัท ทีโอ ที จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานบริการลูกค้าการสื่อสารแห่งประเทศไทย ชุมพร
  • ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชุมพร