รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อันดับ 2

ประวัติรับราชการโดยย่อ

นายสัมฤทธิ์  กองเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน                  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

วันเดือนปีเกิด                     15 กรกฎาคม 2506

ภูมิลำเนา                          จังหวัดลพบุรี

ประวัติการศึกษา

                     - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                     - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                     - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

                   - หลักสูตรปลัดอำเภอ(งานส่งเสริมการปกครอง รุ่นที่ 38)

                   - หลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 113

                   - หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 17

                   - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 

ประวัติการทำงาน

                   - 15 ส.ค. 31                    รับราชการครั้งแรกปลัดอำเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี

                   - 1 ม.ค. 40                      โอนมารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดลพบุรี

                   - 30 ม.ค.60 – 9 ม.ค.63     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                   - 10 ม.ค.63 – 1 พ.ย.63     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

                   - 2 พ.ย. 63                      ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)
1 นายดิลก สุทธิกลม 1 ตุลาคม 2523 30 กันยายน 2526
2 พ.ต. ประโยชน์ สุดจินดา 1 ตุลาคม 2526 30 กันยายน 2530
3 นายสว่าง อินทรนาค 1 ตุลาคม 2530 30 กันยายน 2532
4 นายพร เพ็ญพาส 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2533
5 นายดำรง ฉายากุล 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2534
6 นายกำพล วรพิทยุต 1 กุมภาพันธ์ 2534 30 กันยายน 2535
7 ร.ต. พิมล สุวรรณสุภา 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2536
8 นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง 1 ตุลาคม 2535 3 กันยายน 2537
9 นายกมล มั่นภักดี 7 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2540
10 นายพิศิษฐ์ ศุชรัตน์ 1 ตุลาคม 2537 9 ตุลาคม 2538
11 นายเฉลิม อรรถพิศาลโสภณ 9 ตุลาคม 2538 30 กันยายน 2540
12 นายปานชัย บวรรัตนปราณ 20 ตุลาคม 2540 19 เมษายน 2541
13 นายพรเทพ พิมลเสถียร 3 พฤศจิกายน 2540 30 กันยายน 2543
14 นายกวี มินวงษ์ 20 เมษายน 2541 3 ตุลาคม 2542
15 ม.ล. จุลกะ งอนรถ 4 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544
16 นายพินิจ พิชยกัลป์ 2 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2546
17 นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์ 1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546
18 นายสมพงษ์ ทวิชศรี 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548
19 นายพินิจ เจริญพานิช 1 ตุลาคม 2546 3 มิถุนายน 2550
20 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 25 ตุลาคม 2548 3 ธีนวาคม 2549
21 นายแชน ชื่นศิวา 7 ตุลาคม2550 4 ธันวาคม 2549
22 นายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย 4 มิถุนายน 2550 30 กันยายน 2551
23 นายสุรชัย ขันอาสา 8 ตุลาคม 2550 16 ตุลาคม 2551
24 นายวรากร ยกยิ่ง 17 ตุลาคม 2551 13 มิถุนายน 2553
25 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์ 17 ตุลาคม 2551 25 ตุลาคม 2552
26 นายสุรพล วิณิชเสนี 27 ตุลาคม 2552 8 มกราคม 2555
27 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ 14 มิถุนายน 2553 30 กันยายน 2553
28 นายชยาวุธ จันทร 29 พฤศจิกายน 2553 8 มกราคม 2555
29 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์  9 มกราคม  2555  18  พฤศจิกายน  2555
30 นายชาติชาย อุทัยพันธ์  9  มกราคม  2555  2  พฤศจิกายน  2557
31 นายปฐม สาธิตานนท์  7  ธันวาคม  2555  30  กันยายน  2558
32 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  1  ธันวาคม  2557  30  กันยายน  2558
33 นายไมตรี ไตรติลานันท์  1  ตุลาคม  2558  7  ตุลาคม  2559
34 นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์  1  ตุลาคม  2558  7  ตุลาคม  2559
35 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์  10  ตุลาคม  2559

 7  ตุลาคม  2561

36 นายสนิท  ศรีวิหค 8  ตุลาคม  2561  9  สิงหาคม  2563
37 นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร 8  ตุลาคม  2561  
38 นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา 10  สิงหาคม  2563  30 กันยายน  2563
39 นายสัมฤทธิ์  กองเงิน  2  พฤศจิกายน  2563